ds. Kees Haak

Emeritus predikant, Kampen

Ik ben Kees Haak, getrouwd met Lyda Ottens. We zijn gereformeerd (vrijgemaakt) en wonen
(voorlopig weer) in Kampen. De Heer heeft ons gezegend met zes kinderen en daarna met zes
schoonkinderen en intussen negentien kleinkinderen. We hebben op Papua (Indonesia) gewerkt als
zendeling en docent voor de evangelisten- en predikantsopleiding. Daarna als docent missiologie aan
de Theologische Universiteit te Kampen en de Intercultural Reformed Theological Training te Zwolle.

Na mijn pensionering doceerde ik twee jaar in Zuid-Korea en daarna in Indonesia. Vanwege corona
konden we helaas niet in Indonesia blijven en doceren we via internet. Onze ervaring met de niet-
westerse wereld maakte ons bewust om meer aandacht te geven aan de bovennatuurlijke en
onzichtbare realiteit. Men heeft daar doorgaans een levendig besef van goede maar vooral kwade
machten die existentiële angst veroorzaken.

In de studie naar een bijbels antwoord op deze ervaringen viel op dat er vaak – ook in de
theologische bezinning – ten onrechte meer aandacht voor de duivel en demonen is dan voor de
engelen. Dat staat naar mijn idee haaks op het bemoedigend karakter van wat de bijbel over engelen
openbaart.

Juist ook omdat er tegenwoordig in de westerse cultuur, ondanks het anti-religieuze klimaat, toch
weer meer aandacht is voor bovennatuurlijke, ongrijpbare en geheimzinnige machten, is de studie
naar de aard en functie van engelen heel relevant. Extra motivatie dus om desgevraagd te schrijven
en te preken over de realiteit van engelen in geloofsleven en de verwachting van Christus’
wederkomst.

De onderwerpen waarover ds. Kees Haak spreekt zijn:
Gods finale vredesoffensief  – 20 december 2020
Het einde wordt een nieuw begin – 27 december 2020

Schuiven naar boven