Dirk-Albert Prins

LPB media – waardevol voor iedereen

“Ook mensen buiten de kerkmuren hebben we veel te bieden!” zegt de nieuwe voorzitter van LPB media: Dirk-Albert Prins. Hij heeft op woensdag 14 juni 2017 het stokje overgenomen van Dick Scheepstra. Na een afscheidsetentje hebben de beide heren met het bestuur teruggeblikt in het verleden, gebrainstormd en vooral vooruitgekeken naar de toekomst: “We hebben stappen gemaakt van geluid naar beeld, van opnames naar live-uitzendingen, van geluidsdragers (cassetteband en dvd) naar stream (internet, on-demand). Het materiaal is nu ieder moment opvraagbaar en we kunnen onze boodschap makkelijk delen.”

Tijdens zijn periode bij Diaconaal Steunpunt heeft Dirk-Albert LPB media kennen: “Het omzien naar kwetsbare mensen stond hierin centraal. En later, toen ik bij de gemeenten aan de slag ging in het sociaal domein, stond ook hier de zorg voor kwetsbare mensen centraal. Je zet je in om hen zo goed mogelijk te laten meedoen in de samenleving, in de eigen sociale kring en het eigen huishouden. Maar de aandacht voor spirituele/religieuze kant ontbreekt daar, terwijl dit, zeker als het leven tegenzit, als heel relevant wordt ervaren! Daarin kan LPB media veel voor hen betekenen.”

Voorzitter Prins constateert verder ook in de kerk eenzelfde beweging als die bij de overheid en in de samenleving te zien is: “Zoals de overheid zich terugtrekt en van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar vraagt, zo trekt ook de landelijke kerk zich terug en gaan lokale kerken meer samenwerken. De ontwikkelingen in de samenleving en de kerk maken dat noodzakelijk, maar tegelijk zien we de interesse in de kerk afnemen: nieuwe generaties zijn minder vanzelfsprekend loyaal en stellen zich meer als consument op; what’s in it for me?”

Dit maakt volgens hem het werk voor LPB media anders. “Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, maar het feit blijft dat men bij het ouder worden minder makkelijk de deur uit gaat, dus brengen wij ‘geloof en kerk’ dichtbij hen. En er is behoefte aan overstijgende inhoud / content, want qua opvattingen zijn veel onderwerpen in beweging. Dit biedt kansen om het gesprek hierover te ondersteunen, maar deze zijn lastiger te realiseren”, zegt hij, “Daarnaast zijn in de kerken veel deskundige hobbyisten met eigen registraties te vinden. Techniek is tegenwoordig van iedereen.”

De ingezette lijn wordt doorgezet. LPB media gaat voor kwaliteit en inhoud, en zal meer en meer interactief werken met vrijwilligers, gebruikers en ook haar partners. De nieuwe voorzitter zegt: “Dat doen we door de rol van platform verder uit te bouwen; alleen gaan we sneller, samen komen we verder! De techniek is er, het materiaal is er… maar de bekendheid kan nog beter. En daar liggen veel kansen: we hebben iets heel moois en waardevols te bieden. Aan ons de uitdaging om mensen hiermee in contact te brengen!”

Zwolle, 1 september 2017